Odwiedź stronę
ConnectPoint

Smart RDM dla Odnawialnych Źródeł Energii

Skontaktuj się z nami
Smart RDM to portal wspierający proces optymalizacji produkcji energii odnawialnej.

Monitorowanie i analiza stanu produkcji poprzez:

 • Podgląd wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym
 • Wykrywanie nieprawidłowości
 • Ograniczenie awarii
 • Prognozowanie produkcji
 • Monitorowanie planów produkcji

Smart RDM to portal integrujący wszystkie dane procesowe i biznesowe niezbędne do poprawy wydajności produkcji

 • Wykrywanie awarii
 • Wizualizacja stanu pracy urządzeń: turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, magazynów energii
 • Diagnostyka pracy urządzeń
 • Prognozowanie produkcji
 • Na podstawie rankingu urządzeń, opartego na aktualnym stanie np. turbiny wiatrowej i jego ważności
 • Oparte na analizie krzywej mocy
 • Dostaw energii opartych na precyzyjniejszym prognozowaniu produkcji
 • Napraw i konserwacji opartych na rzeczywistym stanie urządzeń

Co zyskasz dzięki Smart RDM

Wsparcie procesu wykrywania anomalii
Prognozowanie produkcji

Lepsze planowanie napraw i konserwacji
Kluczowe informacje o stanie infrastruktury, w czasie rzeczywistym 
Poprawa marżowości funkcjonowania przedsiębiorstwa
Ograniczenie kosztów usuwania awarii

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych produkcyjnych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury produkcyjnej.
System Raportowania, Monitorowania i Analiz
Monitorowanie Online

Wizualizacja synoptyki analiz
Obsługa alarmów
Raportowanie

Operacyjne i biznesowe
Optymalizacja

Moduł obliczeń i zaawansowanych analiz
Centralne Repozytorium Danych
Dane z umów
Informacje rozliczeniowe
Systemy rozliczeniowe
Dane pomiarowe
i procesowe (zmienne)
Przemysłowa baza SQL, SCADA, AIUT
Mapa lokalizacji farm wiatrowych
Węzeł cieplny

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów produkcyjnych w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia, umożliwi monitorowanie i analizę farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. Każdy monitorowany element będzie miał swój unikalny kod w systemie połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów do modelu, np. nowej farmy, turbiny, czujnika czy wskaźnika biznesowego.

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych. Dla każdego rodzaju urządzenia (np. turbiny) jest przygotowany schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych maszyn. Szybka reakcja na zdarzenia.
Wykres efektywności turbiny
Sprawność wymiennika
tabela pracy transformatorów
Zarządzanie zdarzeniami

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach, przekroczeniach lub wydajności. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do odpowiednich służb serwisowych wraz niezbędnymi informacjami o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

05. Analizy i raportwanie

System umożliwia wydajne raportowanie. Raporty mogą przedstawiać realizację planów, podsumowanie stanu maszyn i innych wskaźników biznesowych potrzebnych do analizy efektywności produkcji.

Efekt

Prezentacja wyników dla menedżerów i wskazanie miejsc do optymalizacji.
Wykres predykcji produkcji energii
Raporty z węzłów

Smart RDM - wersja rozszerzona

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu urządzeń dzięki narzędziu Smart RDM wychodzimy naprzeciwko nowym wyzwaniom związanym z optymalizacją produkcji. Otoczenie biznesowe będzie wymuszało ciągłość dostaw energii, skrócenie czasu przestoju i większą wydajność urządzeń. 

W module Big Data stosujemy specjalistyczne algorytmy obliczeniowe do czyszczenia i uzupełniania danych, wykrywania anomalii w celu uniknięcia awarii, prognozowania produkcji powiązanego z planami konserwacji i wymaganiami odbiorców.
Zaawansowana predykcja zużycia energii

Przykładowe wdrożenia

Monitorowanie pracy farm wiatrowych

E.ON Climate & Renewables zbudował platformę SmartECR w celu optymalizacji operacji na swoich aktywach o mocy 5,3 GW.