Odwiedź stronę
ConnectPoint

Smart RDM dla Produkcji Energii Cieplnej i Elektrycznej

Skontaktuj się z nami
Smart RDM to portal wspierający proces optymalizacji produkcji energii.

Monitorowanie i analiza stanu bloków:

 • Podgląd wskaźników produkcji w czasie rzeczywistym
 • Wykrywanie nieprawidłowości
 • Ograniczenie awarii
 • Prognozowanie produkcji
 • Monitorowanie planów produkcji
 • Raportowanie

Główne zastosowania Smart RDM w produkcji cieplnej i energetyki

 • Wykrywanie awarii
 • Wizualizacja stanu pracy urządzeń: bloków, kotłów, turbin, itd.
 • Diagnostyka pracy urządzeń
 • Monitorowanie planów produkcji
 • Automatyczne raportowanie

Prognoza zapotrzebowania na ciepło

 • Model predykcji wykorzystujący algorytm statystyczny, wykorzystujący historyczne dane.
 • Model predykcji liczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
 • Model predykcji wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego (machnie learning)

Optymalna konfiguracja jednostek produkcyjnych (ERO)

 • Wyznaczenie optymalnej konfiguracji jednostek wytwórczych na podstawie charakterystyk sprawności i dyspozycyjności z uwzględnieniem kosztów uruchomień/odstawień w horyzoncie 72h

Optymalne parametry produkcji i dostawy

 • Określenie parametrów wody sieciowej na podstawie tabeli regulacyjnej
 • Porównanie parametrów z wartościami rzeczywistymi, analiza odchyłek

Co zyskasz dzięki Smart RDM

Wsparcie procesu wykrywania awarii i przekroczeń
Automatyczne raportowanie do urzędów
Lepsze planowanie napraw i konserwacji
Kluczowe informacje o stanie infrastruktury w czasie rzeczywistym 
Ograniczenie emisji CO2
Ograniczenie kosztów usuwania awarii

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja produkcji w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych produkcyjnych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury produkcyjnej.
System Raportowania, Monitorowania i Analiz
Monitorowanie Online

Wizualizacja synoptyki analiz
Obsługa alarmów
Raportowanie

Operacyjne i biznesowe
Optymalizacja

Moduł obliczeń i zaawansowanych analiz
Centralne Repozytorium Danych
Dane z umów
Informacje rozliczeniowe
Systemy rozliczeniowe
Dane pomiarowe
i procesowe (zmienne)
Przemysłowa baza SQL, SCADA, AIUT
Wizualizacja lokalizacji produkcji ciepła i energii
Węzeł cieplny

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów produkcyjnych w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia, umożliwi monitorowanie i analizę bloków. Każdy monitorowany element będzie miał swój unikalny kod w systemie połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów do modelu, np. oddziału, bloku, czujnika czy wskaźnika biznesowego.

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych. Dla każdego elementu infrastruktury technicznej bloku jest przygotowany schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych. Szybka reakcja na zdarzenia.
Wizualizacja produkucji ciepła i energii
Sprawność wymiennika
Schemata układu produkcji energii i ciepła
Zarządzanie zdarzeniami

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach, przekroczeniach lub wydajności. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do odpowiednich służb serwisowych wraz z niezbędnymi informacjami o zdarzeniu.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

05. Analizy i raportowanie

System umożliwia wydajne i automatyczne raportowanie. W ramach standardu przygotowane są szablony raportów branżowych

Efekt

Prezentacja wyników dla menedżerów i szybka obsługa wymaganych prawem raportów.
Raport danych zwalidowanych
Raporty z węzłów

Smart RDM - wersja rozszerzona
Produkcja energii - zaawansowane
algorytmy branżowe

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu urządzeń i przygotowaniem raportów dzięki narzędziu Smart RDM wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z optymalizacją produkcji.

Otoczenie biznesowe będzie wymuszało ciągłość dostaw energii, skrócenie czasu przestoju i większą wydajność urządzeń oraz kontrolę i ograniczenie emisji CO2.  W module Big Data stosujemy specjalistyczne algorytmy obliczeniowe do czyszczenia i uzupełniania danych, wykrywania anomalii w celu uniknięcia awarii, prognozowania produkcji, planowania konserwacji i optymalizacji bloków.
Zaawansowana predykcja zużycia energii

Przykładowe wdrożenia

System Monitorowania Produkcji i Raportowania

PGE GiEK wykorzystał OSIsoft i Smart RDM do poprawy efektywności procesu wytwarzania energii elektrycznej.